Salgsvilkår

Overgangsavtaler

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene og opplysninger gitt i bestillingsløsningen. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går salgsbetingelsene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere. Det gjøres spesielt oppmerksom på at avtalens betingelser kun gjelder for kjøp av den aktuelle tjenesten. Kjøperen plikter å sette seg inn i relevant lovvigning og lokale bestemmelser for bruk av tjenesten.

2. Partene

Selger er Dalsbygda Jaktlag, Mosengveien 490 2552 Dalsbygda, post@dalsbygdajaktlag.no, telefon 952 02 504, org. nr. 970 572 929, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt kjøperen har bestilt tjenesten.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen har booket plass på tjenesten.

Tidspunkt for benyttelse av tjenesten fremgår av bestillingsløsningen.

7. Angrerett

Avtalen er unntatt fra angrerett, kjøperen derfor ikke angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven. Selgeren er ikke forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen selv om kjøperen velger å ikke benytte tjenesten.

8. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.